Политика за поверителност


Администратор на лични данни: „ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД, ЕИК 202327255, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, ет. 2, ап. 2-2Б

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим услуги по посредничество при намиране на работа в България и чужбина, е необходимо да съберем лични данни като име, идентичност, данни за връзка (телефонен номер, имейл и др.), образование, квалификация, сертификати, професионален опит и стаж, други умения, както и всякаква друга информация, предоставена от Вас в автобиографията. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази целите на намиране на най-подходящата за Вас работа и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за целите по предоставяне на услуги по посредничество при намиране на работа в България и чужбина.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД може да предаде вашите лични данни на клиенти, които са сключили договор за подбор на персонал с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД.

Личните данни относно Вашето физическо или психическо здраве и относно предполагаемото извършване на или присъда за криминални престъпления се считат за “чувствителни” лични данни според приложимите местни закони за защита на данните. Ние ще обработваме подобни данни, единствено ако сте дали изрично съгласие за това или ако това е необходимо, или ако съзнателно сте оповестили тези данни.

Единствено лица на възраст от 16 или повече години могат да предоставят своето лично съгласие. За деца под тази възраст се изисква съгласието на техните родители или законни настойници.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

  • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
  • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
  • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
  • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
  • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели.
  • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
  • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
  • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
  • Оттегляне на съгласие.В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.
  • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете попълнен онлайн формуляр за заявка, достъпен чрез следния линк [Онлайн формуляр за права на лицата върху данните], или изпратете имейл до нашия Отговорник по защита на личните данни или се свържете с него/нея по пощата на адрес: Република България, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, ет. 2, ап. 2-2Б, на ел. поща: office@hiwayjobs.com или по телефон: + 359 32 394638

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо е да посочите три имена и данни за контакт с Вас. Можем да поискаме от Вас допълнителна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.